неділя, 1 грудня 2019 р.

Впровадження STEM-освіти в комунальному закладі «Навчально-виховне об'єднання - «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Спираючись на науку, освіту та інноваційні технології, можна констатувати, що стратегія розвитку України в умовах глобалізації дає реальний шанс нашій країні зайняти гідне місце на новому етапі цивілізації. До важливих векторів глобалізації належить освіта, яка не тільки не залишилася осторонь процесів глобалізації, а й активно залучається до них. Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висувають нові вимоги до структури та якості освіти.

Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, Engineering-інженерія, Mathematics-математика).
НВО, як інноваційний навчальний заклад, не може залишатись осторонь передових освітніх технологій. Ми знаходимось лише на початку захоплюючого шляху впровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес, але вже маємо змогу проаналізувати наші перші кроки.

При впровадженні STEM-освіти в навчально-виховний процес колектив НВО керується наступними документами:
Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Указами Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013 р.), «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 30.09.2010 р.), Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України № 522 від 07.11.2000 р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОНмолодьспорт України № 1352 від 30.11.2012 р., наказом Міністерства освіти і науки України № 380 від 31.03.2015 р.); Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН України № 114 від 20.02.2002 р.; із змін. і доп., внесеними наказом МОН України № 1054 від 23.11.2009 р.), Методичними рекомендаціями щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.07.2017 № 21.1/10-1470), Планом заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року (наказ Міністерства освіти і науки від 29.02.2016 № 188) та іншими.
При впровадженні STEM-освіти в навчально-виховний процес колектив НВО використовує наступну термінологію:
STEM (S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics) – природничі науки, технології, інженерія та математика. Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).
STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.
STEAM-освіта (S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics) – природничі науки, технології, інженерія, мистецтво, математика – система освіти, стимулююча оволодіння знаннями і навичками технологічних наукових напрямів, що дозволяють брати участь в найбільших інноваційних міжнародних конкурсах і олімпіадах, таких як MATHCOUNTS, Science олімпіади та FIRST Robotics. Освіта, направлена на підтримку творчості та інноваційних навичок.
STEM-грамотність є міждисциплінарною областю дослідження, яка з’єднує всі чотири області: науку, технології, інженерію та математику. STEM-грамотність означає не просто досягнення грамотності в цих чотирьох напрямах, а й спонукає студентів перейти від вивчення дискретних фрагментів явища до механічних процесів і до світу в цілому.
STEM-лабораторії – лабораторії, що роблять сучасне обладнання та інноваційні програми більш доступними для дітей, зацікавлених у дослідницькій діяльності.
STEM-центр – це проектна лабораторія, в якій студенти та учні можуть виконувати дослідження з використанням сучасного (у тому числі цифрового) обладнання.
STEM-спеціальності – сучасні спеціальності, до яких можна віднести такі: IT-спеціалісти, програмісти, інженери, спеціалісти високотехнологічних виробництв, спеціалісти біо- і нанотехнологій.
Інновація – 1) нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду; кінцевий результат інноваційної діяльності; 2) об’єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового – новації.
Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійний пошук знань, їх систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проектів (ефективну технологію навчання). Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.
Наукова грамотність – здатність використовувати наукові знання (з фізики, хімії, біологічних наук, наук про Землю (космічні науки) та процеси, щоб зрозуміти світ природи і брати участь у прийнятті рішень, які впливають на нього (в трьох основних областях - наука в житті і здоров’ї, наука про Землю та довкілля, наука про технології).
Аналіз стану впровадженні STEM-освіти в навчально-виховний процес НВО на кінець 2017-2018 н.р.:
·         Проаналізовані нормативно-правові документи з проблеми.
·         Вивчається і узагальнюється кращий педагогічний досвід (як вітчизняних так і закордонних спеціалістів) з імплементації STEM-освіти.
·         Налагоджена співпраця та підписана угода про співробітництво з Національним центром «Мала академія наук України».
·         Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання - «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області бере участь у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)».
·         У співпраці з Національним центром «Мала академія наук України» під час літніх практик проведені наступні навчально-дослідницькі проекти:
ü  «Моя аксіома нескінченності (МАН)» - 2014 р. Школярі брали участь у комплексному дослідженні відомого природного об’єкта Кіровоградської області – урочища «Монастирище». Зацікавленість у вивченні цієї пам’ятки викликана неоднозначністю тлумачень його походження і відсутністю ґрунтовного наукового вивчення як самого об’єкта, так і місцини, на якій він розташований. У «Монастирищі» школярі отримали завдання з виконання дослідницького проекту «Мегаліт – Україна» і протоколи для комплексного обстеження річки Інгул поблизу урочища, флори та фауни місцевості. Дослідники були розділені на групи, за кожною з яких були закріплені експерти – співробітники наукового відділу СНТСЗ та лабораторії НЦ «МАНУ» «МАНЛаб»: Євгеній ПАЩЕНКО (мінералогія та археологія), Віктор ШАПОВАЛОВ  (інформаційні технології), Євгеній ШАПОВАЛОВ (екологія), Ілля БУЛГАКОВ (екологія та біологія). Кожна група отримала для роботи наукове обладнання лабораторії «МАНЛаб»: мобільні лабораторії «Cobra 4», «NOVA», комплекти для дослідження хімічного складу води, відеокамери, нетбуки, цифрові мікроскопи, навігатори. В експедиції використовували георадар і металошукачі, тепловізійне устаткування, аналізатори радіоактивного фону та лічильник аеройонів. По завершенні експедиційного виходу і заповненні протоколів дослідження 6 червня у стінах навчального закладу відбулася учнівська конференція. На ній школярі виголошували власну думку про проведені дослідження, обговорювали висновки щодо походження острова з експертами НЦ «МАНУ» і викладачем історії Кіровоградського університету Юрієм МИТРОФАНЕНКОМ. Проведена робота перш за все дала змогу учням долучитися до науки і випробувати себе як дослідників природних об’єктів рідного краю. Детальна інформація про проект доступна за посиланням http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/zaviduvach
ü  «Все починається з води» - 2016 р. Наскрізною темою навчального проекту було дослідження якості води в місцевих джерелах і водоймах. Підготовка виїзду тривала від початку року. До реалізації проекту долучилися 21 учень 7–10 класу економічного та філологічного профілів навчання, 28 учнів початкової школи і вчителі творчої групи «Школа інновацій». Провідна мета проекту – вивчити якість природних джерел водопостачання Кіровограда і дослідити якість води в рекреаційних зонах відпочинку на території міста. Роботу над проектом розподілили на кілька етапів: визначення завдань для опрацювання учнями різних вікових категорій, систематизація теоретичного матеріалу відповідно до поставлених завдань, проведення експериментальних досліджень якості води за допомогою лабораторії «MANLAB», презентація результатів досліджень, узагальнення результатів проекту у вигляді онтологічного звіту в електронній формі з використанням мережних інструментів, розроблених у НЦ «МАНУ». 17 травня учні, педагоги і команда експертів виїхали на піддослідні об’єкти в межах міста: джерело Святого Даніїла (р. Біянка), джерело Струмок, Миколаївський пляж та зона відпочинку Тиха гавань. Разом з експертами учні здійснили забори проб води і проаналізували мінералогічний склад місцевості. Повернувшись до гімназії, школярі разом з учителями прослухали вступну лекцію про титрометричний і фотоколориметричний аналіз води та провели детальний аналіз дібраних проб під керівництвом Євгена ШАПОВАЛОВА. Для аналізу проб використовували всі сучасні методи, напрацьовані в MANLAB. Особливу увагу учнів і педагогів привернули методики аналізу з використанням сучасних цифрових вимірювальних комплексів «Еinsteine TM» та «Cobra 4». Надалі результати досліджень занесли до електронної онтолого-керованої бази, розробленої фахівцями НЦ «МАНУ». За допомогою мережних інструментів проведено експертне оцінювання з добором оптимальних методів очищення піддослідних зразків води. 18 травня в актовій залі гімназії відбулася спільна конференція всіх учасників проекту. Учні демонстрували свої презентації та обговорювали результати експериментальних досліджень. У той самий час на подвір’ї закладу всі учні початкової школи (близько 150 дітей) змогли спостерігати наше денне світило за допомогою сонячного телескопа «Coronado», попередньо ознайомившись із будовою Сонця та джерелом його енергії. Завершальною фазою перебування експедиційної групи в кіровоградському навчальному закладі стала координація наукової теми для досліджень учнів школи на 2016/2017 н. р. і підписання між навчальним закладом і НЦ «МАНУ» договору про співпрацю з подальшим створенням на базі навчального закладу центру впровадження STEM-орієнтованої освіти. Детальна інформація про проект доступна за посиланням http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/moya-aksioma-neskinchennosti-br-vidbulosya-pershe-tsogorichne-kolo-navchalno-doslidnitskoyi-ekspeditsiyi-nts--manu-
ü  «Слідами метеорита: загадки Бовтиського кратера» - 2017 р. Центральною темою експедиції стало дослідження найбільшого в Україні Бовтиського метеоритного кратера. Астроблему школярі вивчали кілька місяців. Зібрали ґрунтовну інформацію про її походження і поклади горючих сланців, що утворилися в ній протягом мільйонів років. Структура має всі ознаки вибухового метеоритного кратера. Бовтиський кратер є найбільшим в Україні та належить до переліку найбільших у світі. Школярі разом з науковцями МАН намагалися відновити картину того, що сталося після удару. Для цього вони відвідали в Олександрівці геологічну експедицію, яка тривалий час досліджувала Бовтиську астроблему. В подарунок учні отримали керни – циліндричні стовпчики гірської породи, які одержують при бурінні свердловин. За глибиною залягання пластів можна досить точно визначити вік викопних решток. За допомогою цифрових мікроскопів старшокласники дослідили рештки флори та фауни, які збереглися на значних глибинах. Також перевіряли наявність у воді важких металів, що утворилися при падінні небесного тіла. Детальна інформація про проект доступна за посиланням http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/doslidzhennya--zhivoyi--prirodi-br-na-kirovogradshchini-vidbulasya-ekspeditsiya--moya-aksioma-neskinchennosti--man-
·         Було проведено загальногімназійний міжпредметний проект «Яблуко», який об'єднав всі класи і всі навчальні дисципліни навколо спільного об'єкту дослідження і посів призове місце на міжнародному конкурсі STEM-проектів. Режисером та ініциатором ідеї стала учитель української мови і літератури Рожанчук І.В., роботу в цифровому просторі координувала вчитель інформатики і математики Данілова Л.Г., англомовним контентом та представленням проекту на міжнародному рівні опікувалась вчитель англійської мови Дудіч Г.В. З проектом, в якому взяли участь всі учні і вчителі гімназії, а також керівники і вихованці гуртків, можна ознайомитись за посиланням https://sway.com/sqmxrAV3t1q5ytbo?ref=Link
·         За результатами міжнародного конкурсу STEM Discovery Week Ганна Дудіч взяла участь у 15-му семінарі-практикумі "Наукові проекти в класній лабораторії майбутнього", що відбувся 23.06-25.06 в Брюсселі під егідою European Schoolnet. Подію відвідали 60 учасників з майже 20 країн Європи. Під час семінару учасники ознайомились з актуальними STEM-проектами, відвідали Future Classroom Lab (надсучасну STEM-лабораторію), стали учасниками майстер-класу по проектуванню сучасного уроку в класі майбутнього із застосуванням ресурсів лабораторії FCL. Також, учителі з різних куточків Європи мали змогу поділитись власним досвідом впровадження STEM-освіти. Під час участі в семінарі учасники ознайомились з роботою STEM-центру Future Classroom Lab (Класна лабораторія майбутнього). Лабораторія спонукає відвідувачів переосмислити роль педагогіки, технологій і дизайнерського мислення в підготовці і проведенні сучасного уроку, або, як його називають фахівці FCL, "навчального сценарію". FCL складається з шести навчальних зон, в яких відбувається навчання 21го століття, розвиваються життєві компетентності вчителів і учнів, практикуються сучасні стилі і методи навчання, використовуються новітні технології, імплементуються соціальні тренди, що впливають на освіту. В кожній зоні лабораторії акцентуються специфічні аспекти навчання та викладання: організація фізичного простору, ресурси, зміна ролей учнів та вчителя та підтримка різних стилів навчання. Учасники семінару ознайомились з міжнародними STEM-проектами BIOTALENT, EDU-ARTIC, ICE Cubes Services, OpenSKIMR.
·         Учителі НВО активно популяризують власний досвід впровадження STEM-освіти шляхом участі в методичних заходах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів:
ü  В газеті «Освіта України» №31 (1531) від 14 серпня 2017 р. надрукована стаття Дудіч Ганни «STEM: на орбіті можливостей».
ü  25.04.2017 учителі Рожанчук І.В. і Дудіч Г.В. представили проект STEM-ART-фест "Яблуко" директорам, заступникам директорів шкіл області і методистам обласного інституту післядипломної освіти на семінарі і ознайомили присутніх з досвідом роботи з впровадження елементів STEM-освіти в навчально-виховний процес. Ця подія знайшла відображення на веб ресурсах навчальних закладів міста http://my-school.kr.ua/news/1922-stem-osvita-realii-ta-perspektyvy
ü  На прохання викладачів і студентів кафедри германської філології ЦДПУ ім. Винниченка вчителі гімназії взяли участь в семінарі "Навчай на 12", що був організований за сприяння Молодіжної волонтерської організації YMCA-KR 5 травня 2017 року. Харченко Ірина ознайомила присутніх з Інтернет ресурсами для організації формуючого оцінювання і перевернутого навчання. Дудіч Ганна розповіла про навчальні проекти і впровадження елементів STEM-освіти. Мамалига Арзу та Годунко Максим презентували робототехніку і 3-D моделювання в позакласній роботі. Кучеренко Світлана поділилась досвідом використання Lego Education в початковій школі.
ü  27.05  вчителі нашої школи Олена Гвардіонова, Олена Єрьоменко і Юлія Зозуля відвідали  Фестиваль STEM освіти в м. Києві де представили шкільний проект "Яблуко".
У рамках фестивалю був проведений семінар «Марафон STEM-уроків». Досвідчені вчителі поділилися досвідом впровадження інтегрованих уроків у навчально-виховний процес.
ü  Директор НВО Война Галина Георгіївна а також учителі Дудіч Ганна Вікторівна, Гвардіонова Олена Вікторівна та Кучеренко Світлана Сергіївна виступили спікерами науково-практичного семінару Web-STEM-школи-2017, що проводиться з 22 по 29 серпня 2017 р. на порталі «Якість освіти» під егідою Інституту модернізації змісту освіти. Спікери ознайомили учасників семінару з досвідом впровадження STEM-освіти в НВО. Записи виступів доступні на каналі You-tube.
·         З метою розвитку творчих здібностей та інженерного мислення школярів в центрі позашкільного виховання «Контакт» працюють наступні гуртки:
ü  Робототехніка
ü  3-D моделювання
ü  Інформатика
·         З метою всебічної імплементації STEM-елементи додаються у виховні заходи (LEGO-фестиваль в початковій школі «Пліч-о-пліч з тваринами» і в заходи під час роботи літнього табору (проект «Кольори»)
Завдання на 2017-2018 навчальний рік:
·         Продовжити роботу з нормативно-правовими документами з проблеми.
·         Продовжити співпрацю з Національним центром «Мала академія наук України».
·         Взяти участь у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)».
·         Взяти участь у міжнародних STEM-проектах.
·         Проаналізувати зміст оновлених програм по предметам з метою виявлення міждисциплінарних зв’язків і наскрізних тем задля розробки трансдисциплінарних навчальних сценаріїв.
·         Спланувати інтегровані предметні тижні.
·         Продовжити роботу по вивченню передового досвіду з проблеми.
·         Розпочати роботу творчої групи вчителів НВО з проблеми.

Немає коментарів:

Дописати коментар